Gebruiksvoorwaarden – Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch – Zeist

Uw lokale apotheek

Welkom bij Apotheek Hoge Dennen Kerckebosch. Uw lokale apotheek. Makkelijk bereikbaar. Privacy vinden wij heel belangrijk. Weet dan ook dat u bij apotheek Hoge Dennen altijd gebruik kunt maken van de spreekkamer wanneer u met een van onze medewerkers wilt praten.

Voor al uw vragen staat ons team voor uw klaar!

Onze apotheken

Apotheek Hoge Dennen Kerckebosch heeft een nauw samenwerkingsverband met Apotheek de Clomp en de Utrechtsche apotheek.

Apotheek de Clomp. Naar apotheeksite.
Utrechtsche Apotheek. Naar apotheeksite.

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch.
5.3
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Apotheek Hoge Dennen-Kerkebosch schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.